Artec staggered vintage set (50/52 RW/52),Alnico,White