Black,Tele Bridge 3 saddle String through body style_001