Tele Bridge Chrome 3 saddle String through body style_001