Tele Bridge Black 6 saddle String through body style_004