Tele Bridge Satin Chrome,6 saddle String through body style_004